• Cases
  • /
  • Varde Kommune øger kvaliteten af det tværgående samarbejde med 30%

Varde Kommune øger kvaliteten af det tværgående samarbejde med 30%

Af Carsten Hornstrup

Partner – Direktør – Strategisk rådgiver
Varde Kommune har med Joint Action Analytics øget kvaliteten af det tværgående samarbejde med 30%. Det er både medarbejdere og ledere, der oplever et forbedret samarbejde. Derudover oplever medarbejderne, at den faglige kvalitet og ydelserne til borgerne er forbedret.


Varde Kommune øger kvaliteten af det tværgående samarbejde

Samskabelse og tværfagligt samarbejde har længe summet rundt omkring i flere danske kommuner. En af de kommuner der i dag nyder godt af at have sat det på dagsordenen, er Varde Kommune.Baggrund

De sidste par år har ledere (ca. 50 teamledere, virksomhedsledere, chefer og direktør) og medarbejdere (ca. 675 SOSU-hjælpere og -assistenter, sygeplejersker, terapeuter, demenskonsulenter, visitatorer) på sundhedsområdet i Varde Kommune arbejdet med at implementere en politisk vedtaget demensstrategi. Kommunen valgte at arbejde med det tværgående samarbejde og koordinering til at understøtte implementeringen og forankringen i praksis (Hornstrup & Madsen 2015)

Resultatet af forløbet er dokumenteret via interviews og spørgeskemaundersøgelser før, under og efter forløbet. De opfølgende spørgeskemamålinger viser, at kvaliteten af det tværgående samarbejde er øget med ikke mindre end 30%. Samtidig understøtter resultatet fra de kvalitative interviews, at medarbejdere og ledere også oplevet et forbedret samarbejde. Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at medarbejderne oplever, at den faglige kvalitet og ydelserne til borgerne er forbedret med ca. 40%. Dette er selvfølgelig ikke det samme som at borgerne oplever en tilsvarende forbedring. Men det er en vigtig indikator for, at de fagpersoner, som er tættest på borgerne, oplever en væsentlig forbedring.Resultaterne

Målingerne af den tværgående samarbejdskvalitet blev gennemført før selve implementeringsaktiviteterne blev sat i gang i foråret 2014 og målingerne blev gentaget i januar 2016. Som det ses i de to diagrammer nedenfor, er der på alle relationer sket en forbedring, der sammenlagt udgør en positiv udvikling på 30%. Det er en stigning som er sket jævnt over perioden. Koblet med resultaterne fra den kvalitative forskning understøtter vores antagelse om, at processen har været med til at modne og skabe en kultur, hvor det tværfaglige samarbejde er en integreret del af den daglige praksis.

Ledelsesarbejdets fundament

Den korte version af det indhold den lange og intensive ledelsesproces har haft, kan opdeles i tre elementer. I den første del af processen blev lederne undervist i teorien og principperne fra Strategisk relationel ledelse (Hornstrup & Johansen 2013) og de blev guidet i det konkrete ledelsesarbejde. Principperne i Strategisk relationel ledelse er:

 
1

Strategisk kompetence

Fokus er på at sikre en forståelse for formålet med arbejdet, i dette tilfælde demensstrategien og på at øge helhedsforståelsen, så de enkelte faggrupper i langt højere grad er opmærksom på og tager et medansvar for, at andre faggrupper også lykkes med deres del af opgaven.

 
2

Organisatorisk sammenhængskraft

Fokus er på at skabe fælles mål for indsatsen, det handler om at øge viden om både de lokale og fælles opgaver og sidst men ikke mindst om at sikre en gensidig respekt. Disse kvaliteter skal udvikles både på tværs af faggrupper og på tværs af ledelseshierarkiet.

 
3

Insisterende involvering

Fokus er på at sikre klare rammer for involvering og på at sikre, at alle bidrager med hver deres del af opgaven.

Udviklingsprocessen skematisk

Det andet vigtige element i ledernes udviklingsforløb handlede om at give gensidig sparring og coaching og dels dele vigtige og værdifulde erfaringer. Her gav lederne dels hinanden sparring og de fik sparring fra de tilknyttede konsulenter. Sidste og vigtigst, så har hver enkelt leder og ledergruppe arbejdet aktivt med at formidle rammer og formål – og insistere på at alle berørte skulle involveres i at finde og implementere & forankre løsninger på de forskellige udfordringer.

Opsamling og perspektivering

I et mere overordnet perspektiv peger resultaterne fra Varde Kommune på, at der er store muligheder i at anvende Relationel Kapacitet og Koordinering til at løfte det tværgående samarbejde. En øvelse der først og fremmest bygger på en samlet ledelsesindsats. Det er klart, at de ledere med direkte medarbejderansvar har løftet en meget stor del af opgaven, men alle ledere, fra teamlederne, virksomhedslederne, chefer og direktører har taget processen særdeles alvorlig og hele tiden understøttet processen.


UFORPLIGTENDE DEMONSTRATION

Oplev Joint Action Analytics

Gør som Varde Kommune og se en demonstration fra af en af vores dygtige konsulenter. Efterspørg en tid nedenfor og vi kontakter dig. Vi vil tage udgangspunkt i din/Jeres situation, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvordan I kan lykkes med at skabe sammenhæng omkring løsningen af Jeres/dine komplekse opgaver.